بسم الله الحق

 

سلام

 

....اتحاد و اشتراک در درک عقیده و جهت ،آرامش و سکون می آورد و هرگاه جامعه ای به این حالت افتد ،به مرگ نزدیک می شود.

چه زندگی جنبش است و جنبش را آتش های – اگر نگوییم مقدس – ضروری تناقضات و اختلافات گرم نگه می دارد.

آنجا که آزادی نیست و اندیشه ها باهم تصادم ندارند فکر می میرد و اندیشه ای که در میدان باقی می ماند و با رقیبی گلاویز نمی شود و به مانعی برنمی خورد خود از رفتن باز می ماند و تباه می شود.

استبداد فردی – گروهی یا حزبی ،جامعه را به رخوت و انجماد می کشاند.

 

 

اما سخنی چند با کاندیدای ریاست ؟؟!!!جمهوری ؟؟؟؟!!!!

گفته اند که :

نه هرکه از حقیقت سخن گوید ،حقیقت دارد یا حقیقت داند.

اگر هرکه از چیزی سخن گفتی ،آن چیز بودی ،کارها آسان بودی.

اما نه چنان است ،از هزار گوینده یکی خداوند معنی باشد.

 

درپناه حق