هو المحبوب

 

سلام

 

منطق یا زور ؟

امام علی "ع":قوت تسلط حجت و دلیل بزرگتر از قوت تسلط زور و قدرت است .

حاکمیت،تسلط و غلبه ای که از طریق منطق و استدلال ،برهان و حجت محقق شده باشد ،به اطاعت و انقیاد در ظاهر و باطن ،در خفا و آشکار منجر می شود.

حال آنکه حاکمیت مبتنی بر زور ،قدرت فیزیکی و فشار تنها باعث اطاعت و انقیاد ظاهر می گردد.تسلط مبتنی بر حجت و منطق زوال ناپذیر است ،حال آنکه سیطره ی مبتنی بر زور و فشار با زوال قدرت زایل می شود.حاکمیت مبتنی بر زور و فشار و قدرت فیزیکی کمال نیست،آنچه دین ،منش و روش علوی می پسندد و توصیه می کند ،سیطره ی برخاسته از حجت و منطق است.

 

 

در پناه حق