Iهو المحبو.ب

 

سلام

 

سه دیده ی خندان

امام باقر"ع":همه دیده ها بجز سه دیده در قیامت می گریند،دیده ای که در راه( پاسداری از دین )خدا بیدار مانده است و دیده ای که از ترس خداوند(اشک از آن)روان شده است و دیده ای که از محارم خداوند به زیر افتاده(وبه حرام ننگریسته است).

 

گویند که در روز قیامت همه چشمها از کرده های ناشایست خود می گریند.اما در روز فزع اکبر سه دیده نمی گرید:

چشم سرباز حریم دین و مرزداران وطن اسلامی که شب تا صبح بیدار مانده اند.

چشم خداترسان که از خشیت خداوند سیلاب اشک از آنها روان شده است.

و چشم آنان که در برابر محارم خداوند بسته می شوند،به زیر می افتند و حاضر نمی شوند آنچه را خداوند نمی پسندد بنگرند.آنان که بر شهوت خود پا می نهند و عفت چشم را پاس می دارند و دیده از حرام فرو می بندند.

 

........اما آیا ما از کدام گروهیم خندان یا گریان؟؟؟؟؟

به قول بابا طاهر:ز دست دیده و دل هر دو فریاد......

 

......چند روزی بود که بدجوری این دل گرفته بود و کاریش نمی شد کرد. جا یی خواندم :که اشک را حرمتی است که جز از دیدگان خواص فرو نمی چکد .مابقی قطرات آبی است که می بارد تا چرکی و پلیدی چشم را وگاهی دل را فرو ریزد.

دل من هم چرک شده بود اما پلید،؟؟؟ خدا نکنه!!!!بالاخره یک شب جمعه و همدم شدن با نوای نای علی.

یا مولای صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک؛وهبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک....

آری انسان بدون گریه سنگ می شودو این چشمها گریست نه گریستنی زیر فشارهای جاری بلکه به اراده .

ومن بعضی حرفهایم را به اشک مبدل کردم ،همان حرفهایی که نمی توانستم به تمامی بزنم و اینگونه در نهایت کمال ممکن بیان شد.

من نیز چون شما بدون احساس کمترین خجالت به پهنای صورت گریستن را دوست دارم.اما نه به خاطر این یا آن مساله حقیر.نه به خاطر دنائت یک دوست و یا به خاطر معشوق گریز پای پرادا و نه به خاطر خبث طینت آنها که گره های کور روح صغیرشان را تنها با دندان شکنجه دادن دیگران می خواهند باز کنند.....

بل گریستن برای دردهایی که نمی شناسمشان و درمان های دروغین به خاطر تمام انسانهایی که اشک می ریزند.

 

 

"بی اشک ،چشمان تو ناتمام است

و نمناکی جنگل ،نارساست"........

 

 

در پناه حق