هو المحبوب

سلام

 

چه احترام غريبی دارد اين خوابُ اين خاطره

اين همه ديده که دريا.....!

تمام اين سالها کسی از من سراغ تو را می گرفت

تو آشنای من بودی و من آشنای تو.

 

يا علی