هوالمحبوب

 

سلام

 

نشانه های مسلمانی

امام صادق "ع":برشما باد تقوای خدا ،ورع ،کوشش،راستگویی،امانتداری،اخلاق خوش و حسن همجواری.با غیر زبانتان (مردم را)به سوی خودتان دعوت کنید.زینت باشید.ننگ نباشید.

 

آنان که درعمل مسلمانند ،زینت اهل دین به حساب می آیند و واعظان بی عمل ننگ اهل دین

یادمان باشد :"دو صد گفته چون نیم کردار نیست ".

 

 

یا علی