به بهترين اميدوار باش

 

بسم الله الحق

سلام

 

هرگز ريسمان اميد را رها مكن

وقتي احساس مي كني كه ديگر تحمل نداري

جادوي اميد است كه به تو نيرو مي دهد تا راه را ادامه دهي

اعتماد به نفس را هرگزاز دست مده

تا آن زمان كه باور داري توانايي دليلي داري تا بكوشي

هرگزمهارشاد زيستن را به دست ديگري مده بر آن چنگ بزن

آن گاه همواره در اختيارت خواهد بود

اين ثروت مادي نيست كه پيروزي يا شكست را رقم مي زند

پيروزي و شكست در چگ.ونگي احساس ما نهفته است

احساس ماست كه ژرفاي حياتمان را نشان مي دهد

روا مدار كه لحظه هاي نا خوشايند بر تو چيره شوند

صبور باش ببين كه آنها درگذرند

در ياري جستن از ديگران ترديد مكن

امروز يا فردا همه بدان نيازمنديم

از عشق مگريز بسوي آن بشتاب ،چه....

عشق ژرفترين شادي هاست

چشم براه آنچه كه مي خواهي نمان

بلكه با تمامي وجود آن را بجوي

و بدان كه زندگي در نيمه راه با تو ديدار خواهد كرد

اگر تدبيرها و روياهايت با اميدهاي تو همسو نشدند

تو راه گم نكرده اي

هرآينه كه چيزي نو از خود و زندگي بياموزي

بدان كه پيش رفته اي

داشتن احساس نيكو به زندگي در گرو داشتن احساس نيكو به خود است

هرگز خنده را از ياد مبر

و غرور نبايد مانع گريستن تو شود

با خنديدن و گريستن است كه

زندگي معنايي كامل مي يابد

 

در پناه حق

يا علي