أين رجبيون؟؟؟؟                                                           

 

بسم الله الحق

 

سلام                                                              

مولي علي "ع" :

 

خدا در شكرگزاري را بر بنده اي نمي گشايد كه در فزوني نعمت ها را بر او ببندد و در دعا را بر روي او باز نمي كند كه در اجابت كردن را نگشايد و در توبه كردن را بازنگذاشته كه در آمرزش را بسته نگه دارد.

                                                                                                 " حكمت  435"

و علي "ع"در خانه خدا زاده شد تا وصي باشد بر نبي ،پدر باشد بر ولي و همسر باشد بر كوثر جلي.

و از پس سالها هنوز اين نام مرتضي علي است كه از ميان نامها رخ مي نمايد و جلوه گري مي كند.

هنوز فاطمه ميهمان خانه خداست.هنوز اين ملائكند كه گرداگرد وجود مبارك علي مي چرخند و عشق بازي مي كنند.

اين چه ندايي است كه از عرش مي آيد؟؟؟

أين رجبيون؟؟؟؟

اهالي رجب كجايند؟؟؟؟

و مگر جز شيعه مولي را مي توان مخاطب اين نداي الهي دانست؟؟؟

اين علي است كه رجب را مرجب كرده و آن را رنگي الهي بخشيده است.بي دليل نيست كه رجب را ماه خدا ناميده اند.

 

دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين           به علي شناختم من به خدا قسم خدا را

 

و اينك ماييم و يك دنيا انتظار و يك دريا اشك و  يك دشت دلتنگي.

و جامعه اي اسلامي !!!!

....جامعه اسلامی كه به یک آتش فکری انقلابی احتیاج دارد به "مکتب ". جامعه اسلامی كه در برابر استعمار به " وحدت " احنیاج دارد و توده های مسلمان كه در نظام تبعیض به "عدالت".

 

 و مگر جز اينكه بايد از در علي وارد شد و این است که ما به علی احتیاج داريم.

 ....علی در برابرمان ايستاده، شناختش از مسئوليت سرشارمان می کند. اما مگر نه اينكه ما به جای شناخت علی و قبول مسئوليت، راه حلی می جوييم و می يابيم!!

به جای شناخت علی و زندگيش و خواندن و فهم نهج البلاغه اش، حب اش را گرفته ايم و شناختش را رها کرده ايم! چرا که حب علی بدون شناخت ايجاد مسئوليت نمی کند.

علی مجهول و نا شناس مانند بتی هست که می پرستيمش، بی آنکه ميان ما و او هيچ ارتباطی وجود داشته باشد.بی شناختن ، علی چون ديگران است! 

مگر نه اينكه شناخت علی " ذهنیت" است و حب علی " احساس"  ، اما تشیع علی "عمل" است.

 

مگر نه اينكه ما خود را شيعه علي مي دانيم ؟؟؟؟!!!!!

....اما " شیعه علی بودن " مسولیتهای سنگینی را بر دوش انسان بار می کند – مسئولیتی که از همه مسئولیتهایی که مکتبهای آزادی خواهی عدالت خواهی و آزادی بخش بر دوش معتقدان و پیروان خود می نهد – سنگین تر است.

علي را بايد شناخت ، كه تنها گريه كردن و هو كشيدن و محبت ورزيدن بي اندكي شناخت نمي تواند ذره اي در زندگي تاثير داشته باشد!!!

آري!!!!

چونين روزهايي بود كه خدا بر زمينيان منت نهاد و وجودي مبارك را براي هدايت ما خانه بدوشان هبوط يافته فرستاد تا راه از بي راهه بيابيم و پله هاي عروج را به مدد ايشان و در سايه هدايت بي دريغشان يكي يكي طي كنيم تا به بالاترين مقام يعني قرب و رضاي الهي نائل شويم.

 

آري ماه خداست!!!!

 

.بايد خود را  به خدا سپرد و نه تنها اين زمان كه تك تك لحظاتمان بايد خدايي شوند و اينگونه است كه مي توان از علي "ع"مدد جست و يا علي گفت كه علي تنها يك واژه نيست .يك راه است يك آيين يك منش يك الگو و يك مذهب به تمام عيار است.

 

باشد كه از شيعيان واقعي مولا باشيم كه جز شيعه واقعي را نام منتظر نمي نهند.

 

 

مهري كه از مهر علي كند به ياقوت دلم           از ازل تا به ابد شكر به حكاك كنم

 

در پناه حق

يا علي مدد

 

اللهم عجل لوليك الفرج واجعلني من انصاره و اعوانه