بسم الله الحق

سلام

مولا علی "ع" :
از لغزش جوانمردان درگذرید ، زیرا جوانمردی نمی لغزد جز آنکه دست خدا او را بلند مرتبه می سازد.
حکمت 21 – نهج البلاغه

دیگر از من
حرفی از اندوه آدمی نخواهید شنید
می روم کنج خاموش همین خانه می نشینم
و فقط از پشت پرده به دریا نگاه می کنم
ببینم شما چه خوابی از چراغ و ستاره
برای شب غمگین آسمان دیده اید!

فقط به ترس خوردگان تشنه می اندیشم
و گاهی به عمد
می گذارم تا آب بیاید و از سر گریه بگذرد

شما چرا نمی گذارید حتی به خاطر یکی پروانه
پسین ترین عطر بابونه و عطر ابایی را به یاد آورم؟!

اما من می مانم
تا وقت صحبت نور
تا وقت همین هوا
تا وقت حوصله...!
شما چطور؟!

شما سرچشمه های دور دریا را ندیده اید
ورنه به این سادگی
از دوباره خوانی این خوابها خسته نمی شدید!

شما نمی دانید
ما بی چراغ و ستاره چه می کشیم!
صحبت هاتان البته آشنای آدمیان است
اما آوازهای آسوده شما
هیچ دل و دستی را
به رویای نان و نماز علاقه دعوت نمی کند

باشد،
دیگر از من
حرفی از اندوه آدمی نخواهید شنید!

یا حق