بسم الله الحق

سلام که نام خداست.خدایی که "یرزق من یشاء" است و بهترین را برای بنده اش می خواهد.

مولا علی "ع" :

ای کمیل ! خانواده ات را فرمان ده که روزها در بدست آوردن بزرگواری و شبها در رفع نیازخفتگان بکوشند.سوگند به خدایی که تمام صداها را می شنود ،هر کس دلی را شاد کند ،خداوند از آن شادی لطفی برای او قرار دهد که به هنگام مصیبت چون آب زلالی براو باریدن گرفته و تلخی مصیبت را بزداید، چنان که شترغریبه را از چراگاه  دور سازند.

                                                                  حکمت 257- نهج البلاغه

.................نفس که مي کشم ، با من نفس مي کشد .قدم که برمي دارم، قدم برمي دارد.اما وقتی که می خوابم ، بيدار می ماند تا خوابهايم را تماشا کند.او مسئول آن است که خوابهايم را تعبير کند.

او فرشته من است، همان موکل مهربان.اشک هايم را قطره قطره می نويسد.دعاهايم را يادداشت می کند..آرزوهايم را اندازه می گيرد و هر شب مساحت قلبم را حساب مي کند و وقتی که مي بيند دلتنگم ، پا در ميانی مي کند و کمی نور از خدا مي گيرد و در دلم مي ريزد،تا دلم کوچک و مچاله نشود.

به فرشته ام ميگويم:از اينجا تا آرزوهای من چقدر راه است؟من کی به ته روياهايم ميرسم؟ميگويم:من از قضا و قدر واهمه دارم.من از تقدير ميترسم.از سرنوشتی که خدا برايم نوشته است.من فصل آينده را بلد نيستم.از صفحه های فردا بي خبرم.ميگويم:کاش قلم دست خودم بود....کاش خودم مينوشتم.....

فرشته ام به قلم سوگند مي خورد و آن را به من مي دهد و مي گويد:بنويس.هر چه را که مي خواهی... بنويس که دعاهايت همان سرنوشت توست.تقدير همان است که خودت پيشتر نوشته ای...شب است و از هزار شب بهتر است.فرشته ها پايين آمده اند و تا پگاه درود است و سلام.قلم در دست من است و مي نويسم.مي دانم که تا پيش از طلوع آفتاب تقديرم را خدا به فرشته ها خواهد گفت.

"سلام هی حتی مطلع الفجر"

در پناه خدای علی

یا علی