بسم الله الحق

سلام

رسول اکرم"ص" :

یا علی ، اسلام برهنه است و لباسش حیاست و زینتش وفای به عهد و مروت آن عمل صالح است و ستونش تقوی .وبرای هرچیزی اساس و پایه ای است ،اساس اسلام محبت ما اهل بیت است.

 

ما اینجاییم و خدا آنجا و بین ما آتش است. آتش نمی گذارد دستمان به خدا برسد.
ما اینجاییم و خدا آنجا و بین ما دریاست. دریا نمی گذارد دستمان به خدا برسد.گاهی اما برای رسیدن به او، نه طاعت به کار می آید و نه عبادت. نه ذکر و نه دعا. نه التماس و نه استغفار.
تنها بی باکی است که به کار می آید. بی باکی عبور از آب و بی باکی گذشتن از آتش.گذشتن از آتش اما نه به امید آنکه آتش گلستان شود و تو ابراهیم.
گذشتن از دریا اما نه به امید آنکه دریا شکافته شود و تو موسی.      آتش را به امید سوختن گذشتن و دریا را به امید غرق شدن.
***
جاده ایمان خطرناک است ، پر آب و پرآتش. مسافرانی بی پروا می خواهد. آنقدر بی پروا که پا بر سر همه چیز بگذارند و از سر همه چیز بگذرند، از سر دنیا و آخرت. از سر بهشت و از سر جهنم.
آنان که می ترسند از لغزیدن و می ترسند از افتادن، به راه ایمان نمی مانند.
ایمان را به گستاخی باید پیمود، نه به ترس.                                                                      زیرا خداوند آنسوی گستاخی است ،                                                                          نه این سوی تردید و ترس.  

یا علی