بسم الله الحق

سلام

 

امام محمد تقی (ع ) :

اما در این دنیا ما زیر فرمان دیگرانیم ، ولی هرکه خواسته او خواسته امامش باشد

 و به فرامین دین گردن نهد هرجا باشد با امام است و دنیای دیگر سرای جاودان است.

 

یا علی