بسم الله الحق

 

لا اله الا الله ،عدد اللیالی و الدهور

لا اله الا الله ،عدد امواج البحور

لا اله الا الله ،ورحمته خیر مما یجمعون

لا اله الا الله ،عدد الشوک والشجر

لا اله الا الله ، عدد الشعر و البور

لا اله الا الله ،عدد الحجر والمدر

لا اله الا الله ،عدد لمح العیون

لا اله الا الله ،فی اللیل اذا عسعس و الصبح اذا تنفس

لا اله الا الله ،عدد الریاح فی البراری والصخور

لا اله الا الله ، من الیوم الی یوم ینفخ فی الصور

 

****************

نیست معبودی جز خدای ،به عدد شبها و روزگاران

نیست معبودی جز خدای ،به شماره ی موجهای دریاها

نیست معبودی جز خدای ،و رحمتش بهتر از آن است که جمع می کنیم.

نیست معبودی جز خدای ،به عدد خارها و درختان

نیست معبودی جز خدای ،به شماره موها و کرک ها

نیست معبودی جز خدای ،به عدد سنگها و کلوخ ها

نیست معبودی جز خدای ،به شماره به هم زدن پلک ها

نیست معبودی جز خدای ،در شب که بگردد و در صبح که بر آید

نیست معبودی جز خدای ،به عدد بادها در بیابانها و صخره ها

نیست معبودی جز خدای ،از امروز تا روزی که در صور دمیده شود.

 

ماه عزیزی است دیگران را نیز از دعای خیر فراموش نکنیم.

 

در پناه خدای علی