بسم رب الحسین

سلام

امام حسین "ع" فرمودند:

آنچه را خدا نگهدارد از آفات مصون می ماند و آنچه را خدا بیفکند و رها سازد خوار می شود.

هرکه را خدا خوشبخت کند اگر روزگار هم سخت باشد بر او نرم و سازگار می شود.

برادرم!پندگیر و فریب دنیا مخور ،گردش روزگار را چگونه می بینی؟

سرانجام هرآنچه از کردار زشت یا نیکو که انجام گرفته است پاداش داده خواهد شد.

رستگار شده بنده ای که پرده ی غفلت و جهالت از جلو چشم دل او کنار رفت و حقایق غیبی را دریافت.

هرکه بر خدا دل بندد از او می ترسد و هرکه از خدا بترسد در امان است.خوف خدا هرآنچه را که نتیجه دهد بسیار گرانبهاست و قیمت معین ندارد.

*********

وقتی خاطرات گذشته را مرور می کنی گاهی به نکاتی می رسی که قبلا درنیافته بودی.گویا زمان لازم است تا آدمی حتی از گذشته ی خویش نیز عبرت گیرد و درس بیاموزد.

آن اوایل ورودم در عرصه ی کار با تعدادی هندی همکار شدم.اگرچه همگی از یک کشور و در ظاهر دوست اما هریک به دین و آیینی متفاوت.در میانشان هیچ یک مسلمان نبودند اگرچه می گفتند که در میان همکارانشان مسلمان نیز هستند.اما هیچ یک تا آن زمان نه ماه در کنار مسلمانی آن هم شیعه زندگی نکرده بودند و از رسم و آیین و اعتقاداتشان آگاهی نیافته بودند.

از مواردی که بسیار برایشان جالب بود برگزاری نماز در پنج نوبت بود و دیگری روزه.تعبیر یکیشان از روزه قربانی عظیم بودو اینکه ما سی روز به فرمان حضرت حق 12 -13 ساعت دست از خوردن و نوشیدن می کشیم ولی در روند کارهای روزمره مان خللی و کندی و تعللی رخ نمی دهد.

اما نماز:خاطرم هست هنگام سحر بود .اذان را گفته بودند و باید مهیای نماز می شدیم.از مدیرعامل شرکت کلید ذفتر را خواستم تا برای نماز بروم.چون نه ماه در ایران بودند فارسی را خوب می فهمیدند .یکیشان که بیش از همه کنجکاو بود و سوال می کرد متوجه خواسته من شده بود.بعدها با من گفت :دین شما چقدر کامل است.خوشا به حالتان که عبادتی چنین در میان دستورات دینیتان هست.سخن گفتنی دوسویه تو با خدا و خدا با تو بی حضور هیچ کس و به هنگام نیاز و آرامشی که در نماز می یابید .می گفت که بوضوح می توان آرامشتان را پس از ادای فریضه ی نماز در وجودتان دید.

آن روز نفهمیدم که چه می گوید.شاید چون هیچ گاه متوجه آرامشی که او می گفت نشده بودم .اما اکنون باور دارم که چقدر در همان لحظات کوتاه وجود آدمی آرام می شود.حتی اگر توجهی و حضور قلبی چنان که باید همراهش نباشد.

باور کنیم که "ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر"


آمد درست زير شبستان گل نشست
دربين آن جماعت مغرور شب پرست
يک تکه آفتاب نه يک تکه از بهشت...
حالا درست پشت سر من نشسته است
اين بيت مطلع غزلی عاشقانه نیست
اين سومين رديف نمازی خيالی است
گلدسته اذان و من های و های و های
الله اکبر و انا فی کل واد ... مست
سبحان من يميت و يحيی و لا اله
الا هو الذی اخذ العهد فی الست
(
يک پرده باز پشت همين بيت مي کشيم)
او فکر می کنيم در اين پرده مانده است
...................................................
سارا سلام...اشهد ان لا اله... تو
با چشمهای سرمه ای...ان لا اله ...مست
دل می بری که...حی علی ...های و های و های
هر جا که هست پرتو روی حبيب هست
بالا بلند!عقد تو را با لبان من
آن شب مگر فرشته ای از آسمان نبست
باران جل جل شب خرداد توی پارک
مهرت همان شب..اشهدان..دردلم نشست
آن شب کبو .. (کبو).. کبوتری از بامتان پريد
نم نم نما (نما) نماز تو در بغض من شکست
سبحان من يميت و يحيـــــــــــــی و لا اله
الا هو الـــــــــــــذی اخذ العهــــد فی الست
سبحان رب هر چه دلم را ز من بريد
سبحان رب هر چه دلم را ز من گســــست
سبحان ربی الــ... من و سارا .. بحمده
سبحان ربی الــ ... من و سارا دلش شکست
سبحان ربی الــ... من و سارا به هم رسیــ...
سبحان تا به کی من و او دست روی دست؟
زخمم دوباره وا شد و اياک نستعين
تا اهدنا الــ ... سرای تو راهی نمانده است
مغضوب اين جماعت پر های و هو شدم
افتادم از بهشــــــــــــت بر اين ارتفاع پست

***
(
يک پرده باز بين من و او کشيده اند
سارا گمانم آن طرف پرده مانده است

محمد حسين بهراميان

التماس دعا

در پناه خدای علی