بسم الله الحق

کاش می دانستم از چه اين همه سکوت!!!!؟؟؟؟

يا حق