1.  

بسم رب المهدي

 

 

........نقطه سر خط

 

حرفها دارم اما...بزنم يا نزنم؟

با توام،با تو!خدا را!بزنم يا نزنم؟

 

همه ي حرف دلم با تو همين است كه "دوست..."

چه كنم؟حرف دلم را بزنم يا نزنم؟

 

عهد كردم دگر از قول و غزل دم نزنم

زيز قول دلم آيا بزنم يا نزنم؟

 

گفته بودم كه به دريا نزنم دل اما

كو دلي تا كه به دريا بزنم يا نزنم؟

 

از ازل تا به ابد پرسش آدم اين است:

دست بر ميوه ي حوا بزنم يا نزنم؟

 

به گناهي كه تماشاي گل روي تو بود

خار در چشم تمنا بزتم يا نزنم؟

 

دست بر دست همه عمر در اين ترديدم :

بزنم يا نزنم؟ ها؟ بزنم يا نزنم؟