بسم رب المهدی

 

"جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس...."

 

حج:

آهنگ،قصد،یعنی حرکت و جهت حرکت نیز هم.همه چیز با کندن تو از خودت از زندگی ات و از همه ی علقه هایت آغاز می شود .مگرنه در شهرت ساکنی؟سکونت،سکون؟

حج، نفی سکون ،زندگی چیزی که هدفش خودش است یعنی مرگ،نوعی مرگ که نفس می کشد ،مرگی جاندار،زیستنی مرداری،بودنی مردابی.

حج: جاری شو!

زندگی،حرکتی دوری،دوری باطل،آمدو رفتی تکراری و بیهوده،کار اصلی؟پیر شدن.نتیجه ی واقعی ؟پوسیدن.زندگی؟تماشائی،و تماشای صبح و شام های بی حاصل و بی معنی

و حچ،عصیان تو از این جبرابلهانه،برون رفتن از نوسان،تردید و دور زندگی.حچ بودن تو را که چون کلافی سردرخویش گم کرده است باز می کند.......

                 کتاب حج،دکتر علی شریعتی"                                                                                 

ای قوم به حج رفته،کجایید؟کجایید؟                   معشوق همینجاست،بیایید،بیایید                    معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار             دربادیه سرگشته شما درچه هوایید                  

           گرصورت بی صورت معشوق ببینید           هم خواجه وهم خانه وهم کعبه شمایید                 

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید                    یکبار ازین خانه بر این بام برآیید                 

آن خانه لطیفست،نشانهاش بگفتید                از خواجه ی آن خانه نشانی بنمایید                 

یک دسته ی گل کو؟اگر آن باغ بدیدیت           یک گوهرجان کو؟اگراز بحر خدایید                

با این همه آن رنج شما گنج شما باد             افسوس که بر گنج شما پرده شمایید                 

 

 

التماس دعا

اللهم عجل لولیک الفرج

یاعلی