بسم رب الحسین

امام زین العابدین علیه السلام فرمودند:"الصبروالرضا عن الله راس طاعة الله ومن صبرورضی عن الله فیماقضی علیه فیما احب اوکره لم یقض الله عزوجل له فیما احب اوکره الاماهوخیرله"

پایداری وخشنودی ازخداریشه واساس فرمانبرداری ازاوست وهرکه صبرپیشه کندورضا به امرخدادهد،نسبت به آنچه درباره اوحکم فرماید،چه دوست داشته وچه ناخوش داشته باشد،خداجزآنچه خیراوباشدبراوحکم نکند.

...

امشب آخرین شب عمرمن است.ازفردا این حیاط کوچک،به اندازه یک اسب،خلوت ترخواهد شد ومن نیز این بارسنگین تن رابرزمین خواهم گذاشت.من اگرچه اسبم اما با برترین خلایق امکان محشوربوده ام.

سگ اصحاب کهف بدان شان ومنزلت رسید که میدانی.نه من ولی شناس ازآن سگ حقیقت طلب کمترم و نه پیامبروامام و زاده امام باآن جوانهای ابتدای راه، قابل مقایسه اند.آنها ابتدای راهی بودند که من صد سال درانتها ومقصدآن زندگی کرده ام.راستی نمی دانم چه شباهتی میان آن جوانها واین اصحاب بود.شاید غربت و مظلومیت وتنهایی، شاید کمی قلت نفرات خداجو درمقابل کثرت کفار ومشرکان. شاید....

انگاربه خاطراین شباهت ها بود که سربریده ی امام بربالای نیزه ها سوره ی کهف را تلاوت کرد.

من هنوز آوای ملکوتی اش در گوشم طنین می افکند:

"ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا...انهم فتیة آمنوا بربهم و زدناهم هدی..."

ببین لیلا!منی که قرآن راباهمه عظمتش می فهمم و تشخیص می دهم وبه یادمی سپرم،عاجزنیستم از دریافت چهارکلام طعنه آمیز دیگران.یک آیه از این قرآن اگربرکوه نازل می شدآنرا می شکست و فرومیریخت.من صدسال باآیه های مجسم قرآن زندگی کرده ام،چگونه ازدریافت سخنان مردم عاجزباشم؟!تازه بسیارچیزهاهست که مامی فهمیم و مردم عادی نمی فهمند.....

                                                                       "پدر،عشق وپسر"-- سیدمهدی شجاعی

اللهم عجل لولیک الفرج

یاعلی