خداحافظ رفیق

به نام خدا

سلام

دلم گرفته مرتضی... دلم گرفته... این همه چراغ توی این شهر هیچ کدوم چشمامو روشن نمی کنه...این همه چشم توی این شهر، مرتضی هیچ کدوم دلمو گرم نمی کنه. مرتضی اینجا همه می دون که زنده بمونن ، هیچ کس نمی دوه که زندگی کنه . این شهر همش شده زمین دیگه آسمونی نداره این شهر ، من دلم آسمون می خواد مرتضی آسمون ...

_وقتی دلت آسمون داشته باشه ، چه تو چاه کنعان باشی ، چه تو زندان هارون . آسمون آبی بالا سرته .

_آخه از کجا یه آسمون پیدا کنم مرتضی؟

_ فقط چشماتو باز کن تا آسمون چشمای صاحبتو بالا سرت ببینی ، زمین و آسمون از چشمای اون نور می گیرن پسر. چشماتو رو خودت ببند مسلم ، ببند... .

/ 2 نظر / 29 بازدید
رهگذر

LIKE . . .

حر

خیلی قشنگ بود