مردان زندگی1

به نام خدا

سلام

فرارسیدن ایام شهادت دو روشنفکر ،دو مبارز و دو شهید در راه آزادی دکتر مصطفی چمران و دکتر علی شریعتی، به تمامی مبارزان در راه حق و آزادی تسلیت.

ای علی!همیشه فکر می کردم که تو بر مرگ من مرثیه خواهی گفت و چقدر متاثرم که اکنون من بر تو مرثیه می خوانم.ای علی ! من آمده ام برحال زار خود گریه کنم زیرا تو بزرگتر از آنی که به گریه و لابه ما احتیاج داشته باشی.....

ای علی!تو را وقتی شناختم که کویر تو را شکافتم و در اعماق روحت و قلبت شنا کردم و احساسات خفته و ناگفته خود را در آن یافتم.قبل از آن خود را تنها می دیدم و حتی از احساسات و افکار خود خجل بودم و گاه گاهی از غیرطبیعی بودن خود شرم می کردم اما هنگامی که با تو آشنا شدم در دوری دور از تنهایی به درآمدم و با تو هم راز و هم نشین شدم.

ای علی!تو مرا با خویشتن آشنا کردی من از خود بیگانه بودم همه ی ابعاد روحی و معنوی خود را نمی دانستم تو دریچه ای بسوی من من باز کردی و مرا به دیدار این بوستان شورانگیز(بردی)و زشتی و زیباییهای آن را به من نشان دادی.

....

ای علی!شاید تعجب کنی اگر بگویم که همین هفته گذشته که به محور جنگ "بنت جبیل "رفته بودم و چند روزی را در سنگرهای متقدم "تل مسعود"در میان جنگندگان امل گذراندم ،فقط یک کتاب با خود بردم و آن کویر تو بود.....

ای علی!دینداران متعصب و جاهل تو را به حربه تکفیر کوفتند و از هیچ دشمنی و تهمت فروگزار نکردند و غربزدگان نیز که خودرا به دروغ روشن فکر می نامند ،تو را به تهمت ارتجاع کوبیدند و اهانت کردند و رژیم شاه نیز که نمی توانست وجود تو را تحمل کند و روشنگری تو را مخالف مصالح خود می دید تو را به زنجیر کشید و بالاخره شهید کرد.

برهمه مجاهدین که در راه حق به افتخار شهادت نائل می شوند تو شاهد و شهیدی.

ای علی!تو جامعه ایران را به لرزه درآوردی .توتشیع حقیقی را به مردم نمودی .تو لذت شهادت را به شیعیان حسین چشاندی تو مجسمه جمود و تعصب و سکوت را شکستی.تو تحولی عمیق و وسیع و شدید در عصر خود بوجود آوردی تو خداوندان زر و زور و تزویر را رسوا کردی و مردم را علیه آنها به مبارزه کشاندی.تو زنجیرهای اسارت که با جهل و خدعه و تزویر بر دست و پای انقلابی حسین پیچیده شده بود پاره کردی...

قسم به غم،که تا روزگاری که در آن غم در دلم موج میزند ای علی تو در قلب من زنده و جاویدی.

 

                      بخشی از مرثیه شهید دکتر چمران بر مزارشهید دکترعلی شریعتی

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید