مجلس نهم

به نام خدا

سلام

 

" مردی که می رفت


و زنی پشت سرش داد می زد:


  آرامتر برو پسر زهرا "

 


.
ظهر بود.یکی بود و هیچکس نبود

/ 1 نظر / 4 بازدید
م.ن

با سلام در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن من خود به چشم خویشتن، دیدم که جانم می رود... مأجور باشید