گم شده

به نام خدا

سلام

 

کلیــدهــای گمشــده،

روزی پیــدا خــواهنــد شــد!

بــا قفــل‌هــای گمشــده چــه کنیــم؟!

 

گروس عبدالملکیان

/ 0 نظر / 8 بازدید